විමසීම්

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පිළිබද ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත විස්තර පුරවා අප වෙත යොමු කරන්න. හැකි ඉක්මනින් අප ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙනු ඇත.

ඔබගේ නම (අවශ්‍යය)

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල (අවශ්‍යය)

විෂය මාතෘකාව

ඔබගේ පණිවුඩය

අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

ලිපිනය       අංක 464 ටී. බී. ඡයා මාවත, කොළඔ 10

දුරකථන අංක : +94 (0) 112681973 / 2681966 / 2681967 / 2688088 / 2681974
ෆැක්ස් අංක    : 071 – 9378668 /011 – 2673692 /011 –  2687844
විද්‍යුත් තැපෑල : edmediaunit@gmail.com
වෙබ් අඩවිය   : http://med.gov.lk

 

Designation

Name

Phone

Minister Hon. Basil Rajapaksa 011 2681967
Deputy Ministers Hon.SM Chandrasena 011 2887478
Hon.Susantha Punchinilame 011 2423771
Hon.Muththu Sivalingam 011 2337124
Hon.MLAM Hisbullah 011 2826449
Secretary Dr.P B Jayasundera 011 2676130
Additional Secretaries
Administraton Ms.Hema Dharmawardena (SLAS-S) 011 2673615
Regional Development Ms.Chandra Wickramasinghe (SLAS-S) 011 2669982
Investment & Projects Mr.Priyantha Mayadunne (SLAS-S) 011 2681469
Livelihood Development Mr.Shantha Bandara (SLAS-S) 011 2673638
Chief Accountant Mr.WA Sarath Kumara 011 2676354
Internal Auditor Mr.H Chandrasena 011 2166766
Director Generals
External Relations Ms.Saroja Sirisena(SLFS) 011 2669096
Development & Communication Prof.Sunanda Maddumabandara 011 2681357
Janasaba Mr.Dhamma Disanayake 011 2681579
Development Forum Mr.Bashvara Gunaratne 011 2437759
Senior Assistant Secretary Ms.Kumari Somarathne 011 2673452
Directors
Planning Mr.Anura Ranasinghe 011 2673568
Maga Neguma Ms.Dammika Mallikaarachchige 011 2673626
Self Employment Mr.Pushpa Nissanka 011 2673625
Poverty Alleviation & SAARC Ms.Rasadari Sooriyaarachchi 011 2681653
Divi Neguma Mr.Jayathilake Herath 011 2681215
DCB Mr.Abdul Wahabdeen 011 2681644
NMA, PuraNeguma, CARE, Regional Development Mr.Monty Ranatunga 011 2673494
WFP, Indian Housing, Primary School Developmet Mr.Anuradha Kumarasiri 011 2669094
Engineering Mr.Chandana Gunathilake 011 3133471
Accountants Ms. KBS Somarathna 011 2676149
Ms. WNM Hettithantri 011 2166745
Ms RMGVN Amarasena 011 2681298
Ms. WBP De Mel 011 2681511
Media Unit
Head of Media Mr.Dharman Wickremaratne 011 2673692
Assistant Director Mr.Kapila Ariyawansa 011 2681498

 

දිස්ත්‍රික් ක්‍රම සම්පාදන ලේකම් කාර්යාලයන්හි සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

අම්පාර එස්. අන්වර්ඩීන් මහතා 063-2223904
අනුරාධපුරය ඩබ්.එම්.ආර්.බී. වීරසේකර මහතා 025-2235081
බදුල්ල ඩබ් එම් ජයසේන මහතා 055-2222465
මඩකලපුව නදුන්වෙලියන් මහතා 065-2222674
කොළඹ ඒ එච් ප්‍රේමදාස මහතා 011-2441928
ගාල්ල ජී එන් කේ මලලසේකර මිය 091-2222975
ගම්පහ ඩබ් ඒ මාලනි හේමලතා මිය 033-2231722
හම්බන්තොට ඒ රාජපක්ෂ මිය 047-2256234
යාපනය ආර් මුහනේස්වරම් මිය 021-2222235
කලුතර ජේ මෙන්ඩිස් මහතා 034-2222621
මහනුවර පී මුදලිගේ මහතා 081-2224079
කෑගල්ල එන් සුමනවීර මහතා 035-2221611
කිලිනොච්චිය එස් මෝහනබවන් මහතා 021-2285760
කුරුණෑගල ජී බණ්ඩාරනායක මහතා 037-2221725
මන්නාරම එස් යෝහනාදන් මහතා 023-2222283
මාතර එස් ජී විදුර ප්‍රසන්න මහතා 041-2222236
මාතලේ එම් ජී කේ මීගහකොටුව මිය 066-2222143
මොණරාගල නීල් ප්‍රනාන්දු මහතා 055-2276380
මුලතිව් එම් ජී චෙල්වරාජා මිය 021-2290043
නුවරඑළිය ඩබ් ඒ එච් විජයරත්න මිය 052-2222522
පොළොන්නරුව එම් එස් බණ්ඩාර මහතා 027-2225578
පුත්තලම හේරත් ගුණතිලක මහතා 032-2265257
රත්නපුර එන් එස් එම් පී රංජිත් මහතා 045-2222870
ත්‍රිකුණාමලය පී සුන්දරලිංගම් මහතා 026-2226000
වව්නියාව එස් පද්මරංජන් මිය 024 2222137